Friday, 26 October 2012

Comunicat de presă/ Press release/ Saopštenje za javnost

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

             ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ   
                    ”CONSTANTIN PĂUNESCU”
          IAȘI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR.  11-15
                              Tel/Fax 0232/277269
      Email: scoala_speciala_iasi@yahoo.com         
26.10.2012

COMUNICAT DE PRESĂ

Începând cu anul școlar 2012-2013, Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”  Iași a devenit membră a Academiei Școlilor Central Europene (Academy of Central European Schools).
În acest context,  vă învităm la lansarea proiectului ”Media voices 4 special teens” (”Voci media pentru adolescenți speciali”), eveniment care va avea loc marți, 30 octombrie 2012, ora 15.30,  în incinta școlii.
Proiectul –coordonat din partea școlii din România de către prof. Eigel Elena- a fost declarat câștigător în urma competiției de granturi 2012, care a avut tema: „Reality Check – How we perceive and construct the world through media” (”Verificarea realității- Cum percepem si construim lumea prin media”).
Partenerii noștri sunt de la Școala pentru deficienți de auz ”Stefan Dechanski” Belgrad, Serbia și împreună vom realiza activitățile în care ne propunem să angrenăm elevi cu vârste între 12 și 17 ani din școlile noastre.
Prin proiectul nostru ne dorim  în primul rând să asigurăm vizibilitatea adolescenților ”speciali” care, pe lângă preocupările, dorințele și grijile oricărui adolescent, mai au de înfruntat și alte provocări de viață. De asemeni, prin instrumentele proprii pe care le vom utiliza, vom face cunoscut potențialul acestor tineri de a contribui ca factori activi, care aduc un plus de valoare comunităților în care trăiesc.
            Instrumentele media pe care le vor avea elevii participanți la dispoziție sunt blogul trilingv ”Media voices 4 special teens” (al școlii din România) și revista ”Razvitak” (”Dezvoltare”) a școlii partenere din Serbia. Pe durata proiectului- octombrie 2012 –martie 2013 – vor avea loc și vizite reciproce ale reprezentanților școlilor partenere. De asemeni, prin comunicare on-line, elevii celor două școli vor avea ocazia să învețe unii de la alții tehnici noi de confecționare a unor produse utile, pentru a-și dezvolta noi competențe practice.
{{{
Academia Școlilor Central Europene (A.C.E.S.), o rețea de școli în Europa Centrală și de Sud-Est, are ca scop încurajarea cooperării școlare internaționale și a dialogului intercultural al tinerilor. Sunt implicate 15 țări partenere: Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia.
A.C.E.S. este o inițiativă a Fundației ERSTE (Austria), coordonată de Interkulturelles Zentrum în colaborare cu VČELÍ DOM și susținută de către Comisia Națională Română pentru UNESCO  din cadrul Ministerului  Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
A.C.E.S. este un concurs de proiecte anual, având în fiecare rundă câte o temă de referință și oferind o schema de sprijin pentru proiecte transfrontaliere de parteneriat școlar. Școlile câștigătoare sunt premiate cu un mic grant și sprijinite să își desfășoare proiectele de parteneriat bi-sau trilateral.
{{{
Referințe despre A.C.E.S.- Academy of Central European Schools:  http://www.aces.or.at
Mai multe despre proiect: blogul Media voices 4 special teens: http://aces128.blogspot.ro/

Director,
Prof. Sorin-Gabriel Dănilă
English:


Special Middle School
   "Constantin Panescu”
 IASI, Blvd. C.A. Rosetti No. 11-15
Tel / Fax 0232/277269
Email: scoala_speciala_iasi@yahoo.com
24/10/2012

PRESS RELEASE

In 2012-2013 school year, Special Middle School "Constantin Paunescu" became a member of the Academy of Central European Schools.
In this context, we invite you to the launch of the project “Media voices 4 special teens”, an event that will take place Tuesday, October 30, 2012, at 15.30, in our school.
This project was declared the winner within the grant competition 2012, which has the theme: "Reality Check - How we perceive and construct the world through media".
Our partner is the School for hearing impaired "Stefan Dechanski" Belgrade, Serbia. By the project activities we want to assure visibility primarily to the “special” adolescents. In addition to the wishes and concerns of every teenager, they have to face other challenges of life. Through specific instruments that we will use, we wish to spread to the world information about the potential of these young people to contribute as active factors that bring value to the communities in which they live.
 Media tools that will provide participating students are trilingual blog "Media 4 voices especially teens" (the school in Romania) and the "Razvitak"magazine ("Development") of partner school from Serbia. During October 2012-March 2013  will take place and mutual visits of representatives of partner schools. Also, through online communication, students of both schools will have the opportunity to learn from each other new techniques of producing useful products, to develop new practical skills.
  
Academy of Central European Schools (ACES), a network of schools in Central and South-Eastern Europe, aims to encourage international cooperation and intercultural education of young people, involving 15 partner countries: Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovak Republic and Slovenia.
A.C.E.S. is an initiative of Erste Foundation (Austria), coordinated by Interkulturelles Zentrum in collaboration with VČELÍ DOM (Slovakia) and supported in our country by the Romanian National Commission for UNESCO -Ministry of Education, Youth and Sports.
A.C.E.S. is an annual project contest, each round proposinga theme and providing a support scheme for cross-border school partnership projects. Winning schools are awarded a small grant and supported to carry out bi-or trilateral partnership projects.
  
ACES-references Academy of Central European Schools: http://www.aces.or.at
More about the project: Media voices 4 special teens- blog: http://aces128.blogspot.ro/

Headteacher,
Prof. Sorin- Gabriel DanilaSrpski:Specijalna srednja škola "Constantin Panescu"

 Jaši,
Bulevar C.A. Rosetti broj 11-15Tel / Fax 0232/277269E-mail: scoala_speciala_iasi@yahoo.com                                                                                                                                      24/10/2012

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


U školskoj 2012-2013 godini, Specijalna srednja škola "Constantin Paunescu" je postala član Akademije srednjeevropskih škola.U tom kontekstu, pozivamo vas na otvaranje projekta "Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama", događaj koji će se održati u utorak, 30. oktobra 2012, u 15.30 sati, u našoj školi.

Ovaj projekt je podržan na konkursu za donacije 2012. godine, čija je tema bila: "Provera stvarnosti - kako opažamo i izgrađujemo svet kroz medije".

Naš partner je Škola za oštećene sluhom – nagluve  "Stefan Dečanski" iz Beograda, Srbija. Kroz projektne aktivnosti želimo da obezbedimo vidljivost prvenstveno "posebnih" adolescenata. Osim želja i briga koje ima svaki tinejdžer, oni se moraju suočiti i sa drugim izazovima života. Pomoću specifičnih instrumenata koje ćemo koristiti, želimo da pružimo javnosti informacije o potencijalu ovih mladih ljudi da aktivno učestvuju u životu društva i doprinesu vrednosti zajednica u kojima žive.

 Medijski alati koji će osigurati učešće učenika  su trojezični blog "Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama" (škola u Rumuniji) i  školski časopis "Razvitak" partnerske škole iz  Srbije. U periodu od oktobra 2012. do marta 2013. godine  održaće se i međusobne posete predstavnika partnerskih škola. Takođe, kroz online komunikaciju, učenici obe škole će imati priliku da, jedni od drugih, uče nove tehnike za proizvodnju korisnih proizvoda i razvijaju nove praktične veštine.

  

Akademija srednjeevropskih škola (ACES) je mreža škola u srednjoj i jugoistočnoj Europi, čiji je cilj podsticanje međunarodne saradnje i interkulturalno obrazovanje mladih ljudi iz 15 partnerskim zemljama: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija.
A.C.E.S. je inicijativa Erste Fondacije (Austrija),  koju koordinira Interkulturalni centar (Interkulturelles Zentrum) u saradnji sa organizacijom VČELÍ DOM (Slovačka) i podržana je, u našoj zemlji, od strane rumunskog Nacionalnog saveta za UNESCO-Ministarstva prosvete, omladine i sporta.

A.C.E.S. organizuje godišnje konkurse za  izradu i implementaciju školskih projekata, svaki put na drugačiju  temu i pruža šemu za podršku projektima nastalim kao rezultat međunarodnih školskih partnerstava. Škole čiji su projekti nagrađeni, dobijaju skromnu finansijsku donaciju i podršku za realizaciju bi-ili trilateralnih partnerskih projekata.

  


Aces - referenca Akademija srednjeevropskih škola: http://www.aces.or.at
Više o projektu: Medijskii glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama -blog: http://aces128.blogspot.ro/
Direktor škole,Prof.  Sorin-Gabriel DanilaNo comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!