Monday, 26 November 2012

САОПШТЕЊЕ / PRESS RELEASE

СРПСКИ:

Школа за оштећене слухом - наглуве "Стефан Дечански"
Светозара Марковића 85
Београд
СРБИЈА

 Београд, 23.11.2012


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


.
У школској  2012/2013 години Школа за оштећене слухом – наглуве «Стефан Дечански» постала је члан Академије централноевропских школа  (Academy of Central European Schools).
***
Академија централноевропских школа (АCES) је мрежа школа из региона средње и југоисточне Европе која подржава међународну сарадњу између школа и интеркултурални дијалог. Oснована je 2006. године на иницијативу  аустријске Ерсте Фондације  (Erste Foundation), а координатори су Interkulturelles Zentrum (Аустрија) у сарадњи са  VĆELI DOM (Република Словачка). У мрежу су укључене школе из: Аустријe, Албанијe, Боснe и Херцеговинe, Бугарскe, Хрватскe, Републикe Чешкe, Мађарскe, Македонијe, Молдавијe, Црнe Горe, Републикe Словачкe,Словенијe, Србије и  са Косова. Иницијатива је подржана од стране министарстава задужених за образовање у свим партнерским земљама  - код нас то је  Министрство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.
Сваке године Академија централноевропских школа расписује конкурс за међународне школске партнерске пројекте. Пројекат се ради у би или три латералном партнерству – кроз сарадњу две или три школе из држава чланица мреже. Основна тема конкурса се сваке године мења. Награђеним пројектима додељује се мали грант, као помоћ у реализацији пројекта.

***

На конкурсу за школске пројекте за 2012. годину, на тему  «Провера стварности – како опажамо и изграђујемо свет посредством медија» («Reality Check – How we perceive and construct the world through media»), награђен је наш пројекат « Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама « («Media voices 4 special teens»), који смо урадили у партнерству са Специјалном средњом школом «Constantin Paunescu», из румунског града Јаши.

Циљеви пројекта су сензибилизација јавности на тему могућности и специфичних потреба особа са посебним потребама. Желимо да покажемо да особе са посебним потреба,а могу бити  пуноправни, креативни чланови друштва, који својим анагжовањем доприносе подизању вредности заједница у којима живе. Тинејџери са посебним потребама имају исте потребе и бриге као и сви други тинејџери, али се у животу суочавају и са неким специфичним потешкоћама и изазовима.

Пројектне активности обухватају организовање креативних радионица на којима ће млади са посебним потребама израђивати разне креативне употребне предмете, који ће се потом продавати, а на које ћемо позвати и представнике медија.

Медијски инструменти помоћу којих се повећава партципација младих са посебним потребама су «Развитак» - часопис ученика и наставника Школе за оштећене слухом – наглуве «Стефан Дечански» из Београда (Србија) као и интернет блог «Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама» («Media voices 4 special teens») – иницијатива Специјалне средње школе «Constantin Paunescu» из Јашија (Румунија), а чиме се повећава видљивост особа са посебним потребама у виртуелном простору. Интернет блог је тројезичан – пише се  на енглеском, румунском и српском језику.

Координатор пројекта је Ива Урдаревић, професорка школе.


***
Референце:

-          Академија централноевропских школа (Academy of Central European Schools) – www. aces.or.at
-          Међународни интернет блог «Media voices 4 special teens» («Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама») – www. aces128.blogspot.com
-          Интернет сајт Школе за оштећене слухом – наглуве «Стефан Дечански», Београд, Србија – www.decanski.znanje.info
-          Интернет сајт Специјалне средње школе «Constantin Paunescu», Јаши, Румунија - https://sites.google.com/site/scoalaspecialaiasi/contact
                                                                                                                        

                                                                                                               Директор школе

                                                                                                           Лепосава Петровић

ENGLISH:


School hearing impaired pupils  "Stefan Decanski"
Svetozara Markovica 85
Belgrade
SERBIA

 Belgrade, 23.11.2012


PRESS RELEASE


.
In the school year 2012/2013 School for hearing impaired pupils "Stefan Decanski" became a member of the Academy of Central European Schools (ACES).
***
Academy of Central European Schools (ACES) is a network of schools in the region of Central and Southeastern Europe, which supports international cooperation between schools and intercultural dialogue. It is stablished in 2006. at the initiative of the Austrian Erste Foundation (Erste Foundation), and coordinated by Interkulturelles Zentrum (Austria) in cooperation with VCELI DOM (Slovak Republic). The network includews schools from Austria, Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Slovak Republic, Slovenia, Serbia and Kosovo. The initiative is supported by the ministries in charge of education in all partner countries - for us this is a Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Serbia.
Every year the Academy of Central School announces a competition for the international school partnership projects. The project is done through the cooperation of two or three schools from different networ countries. The basic theme of the competition is changed every year. Awarded projects rec a small grant to assist in the project.

***

In the competition for school projects for 2012 on "Reality check - how we perceive and construct the world through the media"   our project which we did in partnership with special schools" Constantin Paunescu, "the Romanian city of Iasi, titled "Media Voices for special teens" has been awarded  .

The project objectives are to sensitize the public on the potentialss and the specific needs of people with special needs. We want to show that people with special needs, can be productive and,] creative members of society, who contribute to raising the value of the communities where they live. Teenagers with disabilities have the same needs and concerns as well as all other teenagers, but they also face some specific problems and challenges in life.

Project activities include organizing creative workshops where young people with special needs will make  various useful objects, which will then be sold, and we will invite representatives of the media.

Media instruments for increasing participation of young people with special needs are "Development" - school magazine of pupils and teachers of the School for hearing impaired "Stefan Decanski" from Belgrade (Serbia) and an  Internet blog  Media voices 4 special teens - initiative of  Special Middle School "Constantin Paunescu "from Iasi (Romania) with the purpose of  increasing the visibility of people with disabilities in the virtual space. Internet blog is trilingual - it is written in English, Romanian and Serbian.

Project Coordinator Iva Urdarević, professor of the school.


***
References:

- Academy of Central European Schools - www. aces.or.at
- International Internet blog "Media Voices 4 special teens" - www. aces128.blogspot.com
- Web site of the School for hearing impaired pupils "Stefan Decanski," Belgrade, Serbia - www.decanski.znanje.info
- Web site of the Special Middle Schools "Constantin Paunescu", Iasi, Romania - https://sites.google.com/site/scoalaspecialaiasi/contact
                                                                                                                        

                                                                                               School principal

                                                                                                Leposava Petrovic                                               

No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!