Saturday, 26 January 2013

Prietenie de lunga durata efect aces pe termen lung (Ce indragim ne aduce impreuna- poveste adevarata)/, Long time friendship, long term aces effect (Love brings togetherness- true story) /Дуго пријатељство, дугорочни aces ефекат (Љубав доноси заједништвo-истинитa причa)

https://vimeo.com/58291347 - tutorii voluntari/the tutors-volunteers

This is the story of a long time friendship.
And this is about how aces changes our lifes.
It is about children and it is about teachers. It is about schools and communities.
I must explain you that I am the employee of Special Middle School "Constantin Paunescu" Iasi but my professional task is to provide specialized educational services for challenged children that learn together with their healthy colleagues at School "Alecu Russo". Being involved into the educational activities of School "Alecu Russo", I received seven years ago the task to coordinate the activities included into the volunteering program National Strategy for Community Action. Some of the activities that we organized here in these years were implemented in partnership with my "mother-school"- "Constantin Paunescu".
In the spring of 2011, Academy of Central- European Schools launced the projects contest having the theme "Building bridges in societies - volunteer in your communities".
We saw that the topic was tailor-made for us and we applyed... and WE WON, together with our partner schools from Bulgaria and Macedonia! We implemented the project "Talents and abilities in the service of communities". Children from "Alecu Russo" enjoyed every moment of the project activities and they were so proud that their LOVE for volunteering brought their school among the members of aces network!
In the spring of 2012, came another call for aces contest... This time, I decided to compete for my "mother-school"- " Constantin Paunescu" , because I knew that the children and teachers deserve to be part of aces. Together with our Serbian partners, we succeeded !!!!
And it came the time of project activities. And we needed help. Because children from "Constantin Paunescu" need more attention than others and need to have more opportunities of being together with their healthy colleagues from other schools, because this is the real inclussion.
And I went to  get help from my old friends, tutors-volunteers from "Alecu Russo".
Did I get it?
When I told them that the voices of children from 'Paunescu" are too weak to be heard and they need someone to speak in their name, I found a strong voice that took over this task.
When I needed an "Orga- team" for the Circuit of champions" contest, I found an entire class, who participated with enthusiasm at the preparations and at the activity, although they were in a very difficult time of their school life, by having to prepare some important exams.
Now, I need them again, to help us to prepare the aces dance and... in only TWO HOURS,  four brave hearts prepared a video presentation with aces dance, that will be learned by the children from "Constantin Paunescu", to enable them to offer their own video to aces comunity.
Thank you, kids! Your generosity is the proof that we can have trust and hope for the future!
Because you are keeping the promise made at the aces Academy in 2012: "In the matter of volunteering, the best is yet to come!"
Because by keeping your promise you are the living proof of the long term impact of aces.
Because you don't cease to get involved with all the enthusiasm of your age, to demonstrate your skills and abilities and because you express your sorrow when activities come to the end. Because you love these activities -and love brings togetherness.
Because all the beautiful things that I described above happened thanks to a tear spotted in the eye of a child, one precious tear that I wiped once.


СРПСКИ

Дуго пријатељство, дугорочни aces ефекат (Љубав доноси заједништвo-истинитa причa)

Ово је прича о дугогодишњим пријатељству.
И о томе како aces мења наше животе.
Реч је о деци и наставницима. Реч је о школама и заједницама.
Морам да вам објасним да сам ја запослена у  Специјалноје школи "Константин Паунеску" , у Јашију, али  је мој професионални задатак да пружам специјализоване образовне услуге за децу са проблемима у учењу  која иду, заједно са својим здравим вршњацима, у школу "Алеку Русо". Како сам укључена и у образовне активности школе "Алеку Русо", пре седам година. добила сам задатак да координирам активности везане за програм волонтирања Националне стратегије за акцију у заједници. Неке од активности које смо, тим поводом, организовали, у претходних седам година, су реализовани у сарадњи са мојим "школом мајком" - "Константин Паунеску".
У пролеће 2011, Академија централно-европских школа објавила је конкурс за школске проејкте, на тему "Изградња мостова у друштву - волонтирајње у вашим заједницама".
Увидели смо да је тема као створена за нас и пријавили смо се ... и ПОБЕДИЛИ СМО, заједно са нашим партнерским школама из Бугарске и Македоније! Ми смо реализовали пројекат "Таленти и способности у служби заједнице". Деца из школе  "Алеку Русо" уживала су у сваком тренутку пројектних активности и били су заиста поносни, јер је њихова ЉУБАВ према волонтирању довела сњихову школу међу члановима мреже ACES!
У пролеће 2012, стигао је још један позив за АCES такмичење ... Овај пут, одлучила сам да се такмичим за моју "школу мајку" - "Константин Паунеску", јер сам знала да деца и наставници  из ове школе заслужују да буду део АCES +а. Заједно са нашим српским партнерима, УСПЕЛИ СМО!
Дошло је време пројектних активности. И  била ми је  потребна помоћ. Деци из  школе "Константин Паунеску" треба више пажње него другима и треба да имају више могућности да будемо заједно са својим здравим вршњацима, из других школа, јер је то права ИНКЛУЗИЈА.
Отишла сам да потражим помоћ од мојих старих пријатеља, деце-волонтера из  школе "Алеку Русо".

Јесам ли је добила?
Када сам им рекла да су гласови деце из  школе "Константин 'Паунеску " сувише слаби да се чују и да им треба неко да говори у њихово име,пронашла сам јак глас који је преузео тај задатак.
Када ми је  био потребан "ОРГА-тим" за такмичење "Коло шампиона" , пронашла сам цео разред,, који је,са ентузијазмом, учествовао  у припремама , као и на самом такмичењу, иако су били у веома тешком тренутку њиховог школског живота, јер су спремали неке важне испите.
Сада су ми поново потребни, да нам помогну у припреми ACES плеса и ... у само два сата, четири храбра срца, припремила су видео презентацију за АCES плес, која ће омогућити деци из Школе "Константин Паунеску", да науче плес и  понуде сопствени видео ACES заједнициа.
Хвала вам, децо! Ваша великодушност је доказ да можемо да имамо поверење и наду за будућност!
Зато што сте одржали обећање са АCES Академије 2012. : "По питању волонтирања, најбоље тек долази!"
Јер сте, одржавши своје обећање живи доказ дугорочног утицаја АCES-а  .
Зато што нисте престали да се трудите,са свим ентузијазмом ваших година, да покажтее своје вештине и способности и зато што изражавате своје жаљење када активности дођу до краја. Зато што волите ове активности, а љубав доноси заједништво.
Зато што су све лепе ствари које сам горе описала догодиле захваљујући једној сузи,коју сам једном запазили у оку детета, једној драгоценој суза коју сам некада избрисала.


Aceasta este povestea unei lungi prietenii.
Despre cum aces schimba vietile noastre.
Este vorba despre copii și profesori. Este vorba despre școli și comunități.
Trebuie să vă explic că eu sunt angajat al Școlii Gimnaziale Speciale "Constantin Păunescu" Iași, dar sarcina mea profesională este de a furniza servicii educative specializate pentru copii cu dificultati de invatare, copii care invata in cadrul Școlii "Alecu Russo". Fiind implicata în activitățile educaționale ale Școlii "Alecu Russo", in urma cu sapte ani am primit sarcina de a coordona activitățile de voluntariat din cadrul Strategiei Națională de Acțiune Comunitară. Unele dintre activitățile pe care le-am organizat aici, în acești ani au fost puse în aplicare în parteneriat cu "scoala-mamă" - "Constantin Păunescu".
În primăvara anului 2011, Academia scolilor central-europene a lansat un concurs de creatie cu tema "Sa construim punti de legatura in societate – fii voluntar in comunitatea ta".
Am văzut că tema concursului ni se potrivea perfect și ne-am inscris ... și am câștigat, împreună cu școli partenere din Bulgaria și Macedonia! Am implementat proiectul "Talente și abilități în serviciul comunităților". Copiii de la "Alecu Russo" s-au bucurat de fiecare moment din activitățile proiectului și au fost atât de mândri că dragostea lor pentru voluntariat a adus școala lor în rândul membrilor rețelei aces!
În primăvara anului 2012, a venit un alt apel pentru concurs aces ... De data aceasta, am decis să concurez pentru "școala-mamă" - "Constantin Păunescu", pentru că știam că copiii și profesorii de aici merită să facă parte din aces. Împreună cu partenerii noștri sârbi, am reusit!!
A venit timpul activităților de proiect. Și am nevoie de ajutor. Copiii de la "Constantin Păunescu" au nevoie de mai multă atenție decât alţi copii și trebuie să aibă mai multe oportunități de a fi împreună cu colegii lor sănătoși din alte școli – asta inseamnă educatie inclusiva.
Din nou, m-am dus pentru a obține ajutor de la vechii mei prieteni, tutorii-voluntari de la "Alecu Russo".
L-am primit?
Când le-am spus că vocile copiilor din "Păunescu" sunt prea slabe pentru a fi auzite și au nevoie de cineva care să vorbească în numele lor, am găsit o voce puternică, care a preluat această sarcină.
Când am avut nevoie de o "Orga-echipă" pentru Circuitul Campionilor , am găsit o întreagă clasă, care a participat cu entuziasm la pregătiri și la activitate, deși erau într-o perioadă foarte dificilă din viața lor școlară, cu multe examene importante de pregatit.
Acum, am nevoie de ei din nou, pentru a ne ajuta să pregătească dansul aces și ... în numai două ore, patru inimi curajoase au pregatit o prezentare video cu dansul aces, care va fi invaţat de către copii de la "Constantin Păunescu", pentru ca aceştia să ofere apoi propriul lor videoclip comunitatii aces.

Mulțumesc, copii! Generozitatea voastra este dovada ca putem avea încredere și speranță pentru viitor!

Pentru ca va păstraţi promisiunea făcută la Academie în 2012: "În materie de voluntariat, încă nu s-a scris ultimul cuvânt!"
Prin păstrarea promisiunii voastre sunteţi dovada vie a impactului pe termen lung al aces.
Pentru că nu încetaţi să va implicati cu tot entuziasmul specific vârstei voastre, pentru ca va demonstrtia aptitudinile si abilitatile voastre și pentru că va exprimati regretul atunci când activitățile au ajuns la final. Pentru că voi iubiti aceste activități și pentru ca dragostea ne aduce impreuna!!!

Toate lucrurile frumoase pe care le-am descris mai sus, s-au întâmplat datorită unei lacrimi din ochiul unui copil, o lacrimă prețioasă pe care am șters-o odată.

3 comments:

  1. Congrats Elena! You write really well!:-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank you my dear friend for appreciation and translation

      Delete

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!