Friday, 8 February 2013

Innocent lamb and the big bad wolf (R U Online?- spooky story for logged teens)/ Mielul nevinovat si lupul cel mare și rau (Esti online?-poveste infricosatoare pentru adolescentii autentificati)//Nevino jagnje i veliki zli vuk (Da li si online? - sablasna priča za ulogovane tinejdžere)

English
Innocent lamb and the big bad wolf (R U Online?- spooky story for logged teens)Related posts:
http://aces128.blogspot.ro/2013/02/dan-bezbednog-interneta-povezi-se-i.html 


Once upon a time, in Somewhere Land, lived a cute little lamb who- as it happens to every child- headed cheerful and carefree to his teenage years.

And, like any teen, one day, our lamb -while joyful romp in the world of green pastures- he discovered a magnificent place that had hundreds or even thousands of gates. And behind every gate opened new worlds full of images, photos, information and -above all- beings of all sorts, willing to talk and make friends immediately with our lamb.
Little lamb did not stay too long on his thoughts and, willing to be able to get in touch with all these new friends, he logged-in. (Well, to succeed in that he had to lie a little, such as at the question about the age he actually had, but what matters such a small lie, if it helps you get into the miraculous world?)
Anxious to get online, little lamb diligently completed all required data and has posted the sharpest of his photos, because, isn't that, our little innocent lamb was still a good kid, despite what I wrote above in brackets!
Our Lamb has accepted all friend requests and, the more friends he got, the more he enjoyed it, because he thought that this is about to be cool. 
Every teen wants to be cool.
He spent hours talking to his new friends, giving "likes", commenting, typing LOL's, even to the posts whose meaning was not able to find, but friends are friends and then- it's online!
The greatest joy he had especially when mingling with Lamb2, his best friend, who tought him most things about how to communicate online and show him a great friendship, although they were not seen ever!

I do not want to bore you, so I'll shorten the story. 

Lamb2 proved to be a big bad wolf which was part of a network of big bad wolves. Together with them, the big bad wolf plotted some evil things, such as to sneak into the lamb's house to steal his laptop (a black day for poor lamb who cried, especially because he could not contact his friend Lamb2). Another day, big bad wolf called the lamb to meet. Our lamb -beating heart- raced with excitement and joy to the assigned place, but -strange coincidence- on the way he met some big bad wolves who stole his smartphone and did some other damages, from which our lamb was hospitalized several months and it was very difficult to recover. But most of all he felt hurt that his friend, Lamb 2, disappeared without a trace, although the lamb was looking for him online for days and nights.
Many years later, our lamb, who became young ram, reached his personal desires and managed to finish college with good grades and enrolled in a competitive hiring offer to a reputable firm. Although it was the best interview, he was not hired, as a ram- member of the recruitment comission, internet fan - made some online search and found evidence that the lamb had dubious friends in his youth, such as the big bad wolf.

I trust in you that you will extract the conclusion of this story by yourself.
 But let me pestering you a little.
Each of us knows a lot, but do not know it all.
Not all know that in some coded language, snow diamonds and stars may be banned substances.
Not all know that the "forbidden love" is not necessarily a "Romeo and Juliet"drama situation.
We give ourselves importance by using what we've read or heard from others, without knowing the exact meaning of phrases. That can bring us at least embarrassing moments, if not dangerous situation! Who wants to come to this?
Not all know that every action that we do online risks can not be permanently deleted, whatever we try. If we are true friends and honest people, we take care not to put any others in danger, in the virtual world.
So, little lamb, R U online?
You are about to make a click?
R U sure about that???

Română

 Mielul nevinovat  si lupul cel mare și rau (Esti online?-poveste infricosatoare pentru adolescentii autentificati)

http://aces128.blogspot.ro/2013/02/dan-bezbednog-interneta-povezi-se-i.html 


A fost odata ca niciodata, in tara Undeva, un miel mic si dragalas care - cum i se intampla oricarui copil- se indrepta voios si fara griji spre varsta adolescentei.
Si, ca oricare adolescent, intr-o buna zi, mielul nostru, in timp ce zburda vesel pe pasunile verzi ale lumii lui, a descoperit un loc magnific, care avea sute sau chiar mii de porți. Iar in spatele fiecarei porți se deschidea cate o lume noua, plină de imagini, fotografii, informații și, mai ales, ființe de toate felurile, dornice sa vorbească și sa se împrietenească imediat cu mielul nostru.
Micul miel nu a stat prea mult pe gânduri și, ca să poata lua legătura cu toți acești noi prieteni, s-a autentificat. (Ei bine, pentru asta a cam trebuit sa mai și mintă puțin, cum ar fi în legătura cu vârsta pe care o avea de fapt, dar ce contează o minciună atât de mică, dacă asta te ajută să ajungi în aceste lumi miraculoase?)
Nerăbdător să intre online, micul miel a completat sârguincios toate datele cerute și și-a postat cea mai clară dintre fotografiile sale, pentru că- nu-i așa- micul miel era totuși cuminte și inocent, în ciuda a ceea ce am scris mai sus, între paranteze! 
 Mielul nostru a acceptat toate cererile de prietenie și, cu cat mai multi prieteni avea, cu atât se bucura mai tare, deoarece asta îi arata că este cool. Orice adolescent își dorește să fie cool. 
El petrecea ore în șir vorbind cu ei, dând like-uri, comentând, tastând și el LOL- uri, chiar și la câte o postare al cărei înțeles nu-l prea găsea, dar prietenii sunt prieteni- și apoi, așa e online!
Cea mai mare bucurie o avea mai ales când intra în vorbă cu Mielul2, prietenul lui cel mai bun, care îl învățase cele mai multe lucruri despre cum se comunică online și care îi arăta o mare prietenie, deși ei nu se văzuseră niciodată! 
Nu vreau să vă plictisesc, așa că voi scurta povestea.
Mielul2 s-a dovedit a fi un lup mare și rău care făcea parte dintr-o rețea de lupi mari și răi. Împreună cu aceștia din urmă, lupul mare și rău a pus la cale unele treburi necurate, cum ar fi să intre pe furiș în casa mielului și să-i fure laptopul (o zi neagră pentru sarmanul miel, care a plâns, mai ales din cauză că nu a mai putut lua legătura cu prietenul lui, Mielul2). In alta zi, lupul cel mare și rău l-a chemat pe miel să se întâlnească. Mielul nostru a alergat cu inima bătându-i de nerabdare și bucurie spre locul indicat, dar- ciudată coincidență- pe drum s-a întâlnit cu niște lupi mari și răi care i-au furat smartphone-ul și i-au mai făcut și alte pagube, în urma cărora mielul nostru a stat în spital câteva luni și foarte greu s-a recuperat. Cel mai mult însă l-a durut faptul că prietenul lui, Mielul 2, a disparut fără urmă, deși l-a cautat online zile și nopți. 
Multi ani după aceea, mielul nostru ajunse un tânăr berbec de succes și a reușit să termine facultatea cu note foarte bune și s-a înscris la un concurs de angajare la o firmă de renume. Deși a avut cel mai bun interviu, nu a fost angajat, deoarece un berbec pasionat de internet, membru al comisiei de concurs, a făcut o căutare online și a găsit dovezi că mielul ar fi avut prieteni dubioși în tinerețea lui, cum ar fi lupul cel mare și rău.
Am incredere în voi că veți extrage singuri concluzia acestei povești. Lasați-mă însă să vă mai bat la cap încă puțin. 
Fiecare din noi știe multe, dar nu le știe pe toate. 
Nu toți știm că în limbajul codificat zăpadă, diamante și stele pot însemna substanțe interzise. 
Nu toți știm că ”iubirea interzisă” nu înseamnă neapărat o dramă gen  ”Romeo și Julieta”.
Noi ne dăm importanță folosind ce am citit sau ce am auzit la alții, fără să știm exact semnificația unor expresii. Asta ne poate aduce cel puțin momente jenante,dacă nu chiar situații periculoase! Cine vrea să ajungă la asta?
Nu toți știm că fiecare acțiune pe care noi o facem online riscă să nu mai poată fi ștearsă definitiv, orice am incerca. Dacă suntem prieteni adevărați și oameni onești, vom avea grijă să nu-i punem nici pe altii în pericol, în lumea virtuală.
Deci, micule miel, acum ești on-line?
Ești pe cale să dai un click? 
Ești sigur de asta??? 

Srpski

Nevino jagnje i veliki zli vuk ( Da li si online?- sablasna priča za ulogovane tinejdžere)


Takođe pročitajte - u vezi ove teme:
Jednom davno, u  zemlji Nedođiji, živelo je slatko malo jagnje kojeje -kao što se to događa svakom detetu - koračalo  veselo i bezbrižno ka svojim tinejdžerskim godinama.

I, kao svaki  tinejdžer, jednog dana, naše jagnje je, praveći  radosni nered u svetu zelenih pašnjaka-otkrilo veličanstveno mesto koje je imao na stotine ili čak hiljade vrata. A iza svakih vrata otvarali su se novi svetovi - puni slika, fotografija, informacija i-iznad svega-bića svih vrsta, spremnih za razgovor, kao i da se odmah sprijatelje sa našim jagnjetom.
Malo jagnje nije ostao predugo na svojim mislima i, u želji da  uspostavi kontak tsa svim tim novim prijateljima, ono se  prijavilo na mrežu. (Pa, kako bi uspelo u tome moralo je malo i da laže, kao na primer na pitanje o tome koliko ono zapravo ima godina, ali zar je bitna tako mala laž, ako to pomaže da se dospe u čudesni svet?)
Želeći da bude prisutno online, malo jagnje jemarljivo popunilo sve potrebne podatke i objavilo svoju najbolju fotografiju, jer je naše male nevino jagnje  još uvek bilo dobro dijete, zar ne, bez obzira na ono što sam napisala gore u zagradama!
Naše jagnje je prihvatilo sve zahteve za prijateljstvo i,  što je više prijatelja dobilo, sve više je uživalo, jer je mislio da je to cool.
Svaki tinejdžer želi biti cool.
Ono je provodilo vreme u razgovoru s njegovim novim prijateljima, stavljajući oznake "sviđa mi se", komentarišući, upisivanjem LOL-a, čak i na postove čije značenje nije bio u mogućnosti pronaći, ali prijatelji su prijatelji,a to je ionako samo on-line!
Najveću radost predstavljalo mu je druženje sa Jagnje2, njegovim novim najboljim prijateljem, koji ga je naučio većini stvari o tome kako komunicirati online i pokazati mu veliko prijateljstvo, iako oni nikada nisu stvarno videli!

Ne želim da vam dosađujem, pa ću skratiti priču.

Ispostavilo se da je Jagnje2 zapravo veliki zli vuk koji je bio deo mreže velikih loših vukova. Zajedno s njima, veliki Zli Vuk napravio je neke zle stvari, poslao je lopova u jagnjetovu kuću, koji je ukrao njegov laptop (crni dan za jadno jagnje koje je plakaklo, pogotovo zato što nije moglo da kontaktira svog prijatelja Jagnje2). Drugog dana, veliki Zli Vuk pozvao je jagnje da se upoznaju. Naše jagnje potrčalo je sa uzbuđenjem i radošću ka dogovorenom mestu, ali-čudnom slučajnošću-na putu je sreo neke velike loše vukova koji su mu ukrali  smartphone i učinili neke druge štete, od kojih se naše jagnje vrlo teško oporavilo,pošto je provelo nekoliko mjeseci u bolnici. Ali najviše od svega, jagnje se osetilo povređeno, jer je njegov prijatelj, Jagnje2, nestao bez traga, iako ga je naše jagnje tražilo online danima i noćima.
Mnogo godina kasnije, naše jagnje, koje je postalo mladi ovan, ispunio je svoje lične želje i uspeo završiti fakultet s dobrim ocenama i konkurisao je a posao u poznatom preduzeću. Iako je on bio najbolji kandidat, nije bio angažovan, jer je drugi mladi ovan -član komisije za zapošljavanje i veliki ljubitelj Interneta - napravio neka online pretraživanja i pronašao dokaze da je jagnje imalo sumnjive prijatelje u mladosti, kao što je veliki Zli Vuk.

Vjerujem u vas da ćete sami izvući zaključak iz ove priče.
 No, dopustite mi da vam dosađujem još malo.
Svako od nas zna puno, ali niko ne zna sve.
Ne znaju svi da, u nekom kodiranom jeziku, sneg dijamanti i zvezde mogu ačitizn zabranjene stvari.
Niti svi znaju "Zabranjena ljubav" nije nužno "Romeo i Julija" dramska situaciju.
Dajemo sebi na važnosti, korišćenjem onoga što smo pročitali ili čuli od drugih, ne znajući tačno značenje izraza. To nam može doneti barem neugodne trenutke, ako ne i opasne situacijea! Ko to želi sebi?
Ne znamo svi da svaka akcija koju činimo online ne može biti trajno izbrisana, šta god mi pokušali. Ako smo istinski prijatelji i pošteni ljudi, brinemo se da ne dovodimo druge u opasnosti, u virtuelnom svijetu.
Dakle, malo jagnje, da li si ti online?
Hoćeš li da  klikneš?
Jesi li siguran u to??


No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!