Saturday, 3 November 2012

CLIMB YOUR MOUNTAIN! (Laško game, true story)/ Urcă-ți muntele! (Jocul din Lasko, poveste adevarata) /POPNI SE NA SVOJU PLANINU!

Pentru varianta in limba romana, cautati in josul paginii, dupa fotografii)
Prevod na sprski jezik je posle prevoda na rumunski.

CLIMB YOUR MOUNTAIN!  (Laško game, true story)
There we are!
We have the flag, the team poster and … we have EACH OTHER. Wandering apparently with no desire to  break barriers, to overcome our own limits or records. Enjoying the beautiful day and the freedom of our own decisions. Smiling to each other with no reason, just like that, because we spend good time together. Remembering from times to times about those left home, waiting for us, ready to begin their own ADVENTURE.
From time to time we discover some checkpoint and we smile again, let’s do it! And again, after a short debate, finalizing with each one of us pointing towards another direction to continue, we start laughing and we let the youngest of us to decide. Let’s go!
The path that we have chosen seems to go increasingly above and I began to feel the consequences of my extra years, pounds and cigarettes. So, in minutes, Toma is about to reach the top of the mountain, Iva and Natasha are somewhere at the midway and poor me, way behind. Never mind, I take a break to let time to my soul to find me and to take some photos to some deers, artistically placed in the view.
My peace is troubled by two voices that I learned to recognize: Iva and Natasha are asking me if I am all right and then they yell to Toma that his teacher is too far behind.
And right in that moment I realized. And my thought, lighting up my brain as a beacon on a stormy sea  shore, started to get more and more shape, as the facts succeeded.
When, raising my eyes, I had a complete picture of our little human bunch spread over several meters on the path to the top of the mountain.
When I saw the worried faces of those two beautiful girls and in the same second I noticed that Toma was preparing to descend towards me.
When, finally finding my breath, I yelled back to all three of them that I am all right and they must go on.
When, finally arrived on the top of the mountain, I faced the descending path, which was not at all easier than the climbing one. And further, when I needed to put my hand on the shoulder of my young student (joking that this caution will help him to not be in a position of having to care for an unwanted item consisting in one  teacher with a leg in plaster -and faking that I don’t notice his unhappiness), until I found myself on safe ground.
And there, I almost started to run, to move faster and faster, trying to get my discovery as far as possible from anybody, Iva is perplex and then she tells me that it’s OK, she understands why I am in a rush. But I am fighting the urge to tell her: “No, my dear girl I DON’T THINK SO!”. And I get away from girls, trying to go as far as possible and carrying with me, poor innocent victim, the child who no longer understands anything.
I must go as far as possible, to protect my discovery, to cherish my treasure and to keep it to myself, just a little more, until my reason will take control of my emotion and I will be able to put my thoughts into words. Until distance in time and space will cool down the beat of my heart and I will be able to tell to anyone willing to hear about it.
Because there, on the climbing path, I discovered the meaning of the natural human attraction to conquer heights. This reason is that reaching the top of a mountain brings you the same feeling as that of  all the accomplishments of your life.
And I discovered that not the conquer of the top, but the road you go through until there is fundamental.
Because in life, as in Laško game, you are not alone.
Sometimes you will be the strongest in body and mind and you will find yourself as the one who must LEAD THE WAY.
Sometimes you will be -as I was- climbing your mountain in the hard way.
And sometimes you will find yourself between those two. And your task is to take care of both of them. Because you are the only one who sees both of them and can get near any of them at the earliest.
Somebody must hit the road faster, to show that it is possible to climb up there. Encourage him with cheers, to open the road to the top.
Somebody will be way behind you. Tell him that he will succeed, because it is possible- and persist to keep him ON the road.
Take care of both of them. Because- when the time will come and they will need to go down on the other side of the mountain- the strongest will carry back the weakest one.
The strongest, the weakest and the ones who must take care of each of them. This is how my beautiful team functions.
And this is how any of us makes his journey through his own life, together with the other ones.
Nothing happens without reason. And, if you don’t pay attention to your journey, you sweat for nothing.
Climb your mountain! It’s the fulfillment of your dreams up there and the view is magnificent! Enjoy your trip and your companions, each of them has a meaning in your way to the heights, by offering you a great  gift: the real purpose of YOUR existence.Română
Urcă-ți muntele! (Jocul din Laško , poveste adevărată)
Iată-ne!
Avem steagul nostru, posterul echipei si ... ne avem unul pe altul. Hălăduind aparent fără nicio dorință de a sparge barierele, de a ne depăși propriile noastre limite sau recorduri.  Bucurându-ne de ziua frumoasă și  de libertatea propriilor noastre decizii. Zâmbindu-ne unul altuia, fără niciun motiv, iaca așa, doar  pentru că ne petrecem timpul bine împreună. Amintindu-ne din când în când de cei de acasă, care ne așteaptă, gata să înceapă propria lor aventură.
Din când în când descoperim vreun punct de control și zâmbim din nou, hai să o facem și pe asta! Și din nou, după o scurtă dezbatere, finalizându-se  cu fiecare dintre noi  indicând o altă direcție pentru a continua,  începem să râdem și-l lăsăm pe cel mai tânăr dintre noi să decidă. Să mergem!
Calea pe care am ales-o pare să ne ducă din ce în ce mai sus și am început să simt consecințele suplimentului meu de ani, kilograme și țigări. Așa că, în câteva minute, Toma este pe cale de a ajunge în vârful muntelui, Iva și Natasha sunt undeva la jumătatea drumului și, biata de mine, mult  în spatele lor. Nu contează, eu iau o pauză pentru a lăsa timp sufletului  meu să mă găsească și să fac câteva fotografii unor căprioare, artistic plasate în peisaj.
Pacea mea este tulburată de două voci pe care am învățat să le recunosc: sunt Iva și Natașa. Mă întreabă dacă sunt în regulă și apoi îi strigă lui Toma că profesoara lui este prea departe.
Și chiar în acel moment am realizat. Și gândul se aprinde în creierul meu ca un far pe țărmul unei mări furtunoase și  începe a prinde din ce în ce mai mult contur, pe măsură ce faptele se derulează.
Atunci când, ridicându-mi ochii , am avut o imagine completă a micului nostru buchet uman răspândit pe mai mulți metri ai cărării care duce spre vârf.
Când am văzut fețele îngrijorate ale celor doua frumoase fete și, în aceeași secundă, am observat că Toma se pregatea sa coboare spre mine.
Când, în cele din urmă recuperându-mi respirația , le-am strigat inapoi celor trei că sunt în regulă  și că ei trebuie să meargă mai departe.
Când, în sfârșit ajunsă pe vârful muntelui, m-am confruntat cu drumul de coborâre, care nu a fost deloc mai ușor decât cel pe care urcasem. Și mai departe, atunci când a trebuit să mă sprijin de umărul tânărului meu elev, (glumind că asta îl va ajuta să nu ajungă  în situația de a avea grijă de un element nedorit, constând dintr-una bucată  profesoară cu un picior în ghips- și prefăcându-mă  că nu observ nefericirea lui), până când am ajuns  într-un loc unde sa fiu în siguranță.
Și acolo, aproape că am început să alerg, să merg mai repede și mai repede, în  încercarea de a-mi duce descoperirea mea cât mai departe de oricine, Iva este perplexă si apoi îmi spune că e în regulă, ea înțelege de ce eu sunt într-o grabă așa de mare. Dar eu mă lupt cu nevoia de a-i spune: "Nu, draga mea fata, NU PREA CRED CĂ ȘTII!". Și mă îndepărtez de fete,  cât mai repede posibil și car după mine, sărmană victimă nevinovată, copilul care nu mai înțelege nimic.
Trebuie să mă îndepărtez cât mai mult, pentru a-mi ocroti descoperirea, ca  să-mi  prețuiesc comoara și să o păstrez pentru mine, încă puțin, până când rațiunea mea va prelua controlul emoției și voi fi capabilă să-mi exprim gândurile în cuvinte. Până când distanța în timp și spațiu va calma bătăile inimii mele și voi putea să le împărtășesc oricui dispus să le audă.
Pentru că acolo, pe drumul de urcare, am descoperit sensul atracție umane naturale de a cuceri înălțimi. Acest motiv este că atingerea vîrfului unui munte ne aduce același sentiment ca și  acela al tuturor realizărilor din viața noastră.
Și am descoperit că nu cucerirea unei înălțimi, ci drumul ce ne duce acolo este fundamental.
Pentru că în viață, ca și în jocul de la Laško, nu ești singur.
Uneori vei cel mai puternic la trup și la minte și vei fi cel care trebuie să deschidă drumul .
Alteori, ca și mine, vei urca spre vârf cu mare greutate. 
Și, alteori, te vei găsi între cei doi. Și sarcina ta este de a avea grijă de amândoi. Pentru că ești singurul care-i  vede bine  și care poate ajunge la oricare dintre ei, cel mai repede.
Cineva trebuie să  ajungă primul, pentru a arăta că este posibil să ajungi în vârf. Încurajează-l cu urale, pentru a-ți deschide calea.
Cineva va fi mult în spatele tău. Spune-i că și el va reuși, deoarece este posibil -și persistă să-l menții pe drum.
Ai grijă de amândoi. Deoarece, atunci când va veni timpul si va fi nevoie să coborâți pe partea cealaltă a muntelui, cel mai puternic îl va căra în spate pe cel mai slab.
Cel puternic, cel nevolnic și cei care trebuie să aibă grijă de fiecare dintre ei. Acesta este modul în care funcționează frumoasa mea echipă.
Și acesta este modul în care fiecare dintre noi face călătoria prin propria lui viață, împreună cu ceilalți.
Nimic nu se întâmplă fără motiv. Și, dacă nu acorzi atenție călătoriei, asuzi degeaba.
Urcă-ți muntele! Este împlinirea visurilor tale acolo sus și priveliștea este magnifică! Bucură-te de călătoria ta și de însoțitorii tăi, fiecare dintre ei are o semnificație în drumul tău spre vârf, oferindu-ți un dar  minunat: scopul real al EXISTENȚEI TALE.

SRPSKI:

POPNI SE NA SVOJU PLANINU! (Laško igra, istinita priča)


Tu smo!

Imamo zastavu, tim plakat i ... imamo jedni druge. Lutamo, bez želje da prevaziđemo barijere, da prevladamo vlastite granice ili lične rekorde. Uživamo u lepom danu i slobodi vlastitih odluka. Smešimo se jedni drugima, bez povoda, samo zato što se lepo provodimo zajedno. Povremeno razmišljamo o onima koji su ostali kod kuće, koji nas čekaju, spremni da započnu svoju AVANTURU.

S vremena na vreme pronađemo neku kontrolnu tačku, nasmejemo se i kažemo: hajde da to uradimo!  Zatim, ponovo, nakon kratke diskusije kuda da idemo dalje, koja se završava time da svako od nas pokazuje u drugom pravcu, smejemo se i prepuštamo odluku  najmlađem članu grupe. Idemo!

Put koji smo odabrali izgleda kao da ide sve više i više uzbrdo i  ja počinjem da  osećam posledice svojih dodatnih godina, kilograma i cigareta. Za samo nekoliko minuta, Toma je stigao skoro do vrha planine, Iva i Nataša su negde na pola puta, a ja sam zaostala daleko iza njih. Nema veze, odlučila sam da napravim pauzu, dopustim sebi neko vreme za svoju dušu i napravim neke fotografije jelena, umetnički uklopljenih u pejzaž.

Moj mir narušavaju dva poznata glasa: Iva i Nataša me pitaju da li je sve u redu, jesam li dobro, a onda viču Tomi da je njegova nastavnica zaostala daleko iza njega.

I upravo u tom trenutku shvatila sam. Moja je  misao, osvetlila moj mozak , isto kao  svetionik  burne morske obale i započela je da se sve više i više oblikuje, u svetlu činjenica .

Kada sam podigla pogled, ugledala sam malu ljudsku družinu razasutu  na putu, samo nekoliko metara od vrha planine.

Ugledala sam zabrinuta lica te dve divne devojke i primetila da se Toma sprema  da krene dole, nazad  prema meni.

Kada sam napokon došla do daha, doviknuka sam im svima da je sve u redu, da sam ja dobro i da moraju nastaviti dalje.

Kada sam, napokon stigla na vrh planine, suočila sam se sa silaznom putanjom, putem koji nije bio nimalo lakši nego onaj uzbrdo. Oslonila sam se, stavivši ruku na rame mog mladog učenika (šaleći se istovremeno da će mu ova mera opreza pomoći  da ne bude u poziciji da se brinu za jednu neželjenu stavku u svom prtljagu,  koja se sastoji od jedne nastavnice sa nogom u gipsu – i glumeći da ne primećujem njegovo neraspoloženje), sve dok se nisam našla ponovo na sigurnom tlu.

A onda, skoro sam potrčala, kretala sam se sve brže i brže, pokušala sam da svoje otkriće odnesem daleko od svih. Iva je zbunjena i kaže mi da je to u redu, ona razume zašto sam u žurbi. A ja se borim sa potrebom da joj odgovorim: "Ne, draga moja devojko - ja ne mislim tako!". I odlazim dalje od  devojaka, pokušavam da idem što je dalje moguće, dok pri tom sa sobom vučem jednu nevinu žrtvu, dete koje više ne razume ništa.

Moram ići što je moguće dalje, kako bi zaštitila svoje otkriće, negovala svoje blago i zadržala ga  za sebe, samo još malo, dok mi razum ponovo ne preuzme kontrolu nad emocijama i omogući mi da uobličim svoje misli u reči - dok udaljenost u vremenu i prostoru ne umiri ritam moga srca, kada ću moći da  podelim svoje otkriće sa svima koji to žele da čuju.

Jer tamo, na tom usponu, otkrila sam smisao prirodne ljudske privlačnosti i želje za pokoravanjem visina. Stizanje na vrh planine donosi vam isti osećaj kao i uspeh u životu.

I otkrila  sam da samo osvajanje vrha nije najvažnije, već je, u stvari, put kojim se stiže do vrha najznačajniji.

Jer u životu, kao i u Laško igri, niste sami.

Ponekad ćete biti najjači, fizički i mentalno i naći ćete se u poziciji onoga koji mora da bude VODIČ!.

Ponekad ćete se, baš-kao što sam to učinila i ja,  penjati na  svoju planinu težim putem.

A ponekad ćete se naći negde u sredini, na pola puta između ove dve opcije. Tada je vaš zadatak da se brinete o obe. Jer vi ste jedini koji vide one koji su na obe pozicije  i možete najbrže stići do svakoga.

Netko mora krenuti brže, kako bi pokazao da je moguće popeti se. Pružite mu podršku i ohrabrite ga poklicima, kako bi otvorio put prema vrhu.

Neko će biti daleko iza vas. Recite mu da će uspeti, jer je to moguće i potrudite se da ga zadržite  na putu.

Vodite brigu o obojici. Jer, kada za to dođe vreme i oni moraju da siđu dole, drugom stranom planine -najjači će nositi nazad najslabijeg među vama.

Najjači, najslabiji i oni koji se moraju brinuti o svakome od njih. Eto kako moj divni tim funkcioniše!.

To je isto kao što, svako od nas, ide sopstvenim putem kroz život, zajedno sa onima oko njega.

Ništa se ne događa bez razloga. A, ako ne obratite pažnju na svoje putovanje, uzalud se trudite.

Uspnite se na  svoju planinu! To je ispunjenje vaših snova i pogled je veličanstven! Uživajte u svom putovanu i svojim pratiocima - svaki od njih ima značenje u vašem putu do visina, nudeći vam veliki dar: stvarnu svrha VAŠEG postojanja.

2 comments:

 1. by liliana Lisman
  FELICITARI! CU ADEVARAT O PAUZA BINE VENITA, OPTIMISTA. DE MULTE ORI AM REALIZAT PE PROPRIA PIELE CA NIMIC NU E INTAMPLATOR
  IN VIATA.....VA INVIDIEZ... VREAU SI EU LA MUNTE....TOATE BUNE, LILIANA

  ReplyDelete
  Replies
  1. Multumesc pentru apreciere, dar sa stii ca noi "la munte" chiar am muncit! :)

   Delete

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!